AKTUALITET, 17 Tetor 2022, 15:04

Grabiti 4.6 milionë euro në Rinas, Klement Çala del nga regjimi 41-Biss

Grabiti 4.6 milionë euro në Rinas, Klement Çala del nga regjimi

Klement Çala ka dalë nga regjimi 41-Biss.

Ka qenë GJKKO që ka pranuar kërkesën e tij për të mos vuajtur dënimin në regjimin 41-Biss.

Kujtojmë se Çala u arrestua në mars të vitit 2020 në një vilë në Qerret dhe është dënuar me 20 vite burg.

Ai akuzohej për grabitjen e 4.6 milionë eurove në Rinas.

Njoftimi

Gjykata, ne baze dhe per zbatim 10 nenin 112, 463 dhe 471 to K.Pr.Penale, ne nenin 17 to gjit Nr. 81/2020 “PER TE DREJTAT DI-IE TRAJTIMIN E TE DENUARVE ME BURGIM IE TE PARABURGOSURVE”, ne nenet 10 dhe 11 to Ligjit Nr. 79/2020 “PER EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE”, si dhe ne vendimin Nr. 5, date 22.02.2022 td ykates Kushtetuese,

VENDOSI: 

1.Pranimin kerkeses se kerkuesi Klement Pellumb Çala.

2. Shfuqizimin e Urdhrit Nr. 230, date 20.05.2022 to Ministrit to Drejtesise “Per vendosjen ne regjimin e posagem to ushtrimit to to drejtave be burgun e sigurise se larte per to paraburgosurin Klement cala.”, si to pabazuar ne prova dhe ne ligj.

3. Ngarkohet Ministri i Drejtesise ne bashkepunim me Prokurorine e Posagme kunder Korrupsionit dhe Krimit to Organizuar per zbatimin e ketij vendimi.

4. Shpenzimet gjyqesore sic jane here. 5. Kunder ketij vendimi lejohet ankim brenda 15 (pesemedhjete) diteve ne Gjykaten e Posagme to Apelit per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar nga e nesermja e njoftimit to ketij vendimi.

U shpall sot ne Tirane, me date 17.10.2022