AKTUALITET, 1 Qershor 2023, 16:46

Objektet e konfiskuara/ Nga shitja, te përdorimi për strehim social, qeveria miraton pr.ligjin me 4 programe

Objektet e konfiskuara/ Nga shitja, te përdorimi për strehim social,

Këshilli i Ministrave ka miratuar projektligjin, mbi hapat që do të ndiqen me pronat e konfiskuara, si pasojë e tejkalimit të lejes së ndërtimit apo ato që janë ndërtuar pa leje. Varianti i miratuar në qeveri parashikon 4 programe administrimi, një prej të cilëve është shitja e tyre. Sipas vendimit, programi i shitjes përfshin ofrimin për blerje me vlerën e tregut, subjekteve që kanë të drejtën e parablerjes, ku përparësinë e ka pronari i truallit e më pas personat e tretë.

Këtu bëjnë pjesë personat fizikë apo juridikë, të cilët kanë marrëveshje juridiko-civile në lidhje me objektin e konfiskuar, të regjistruar në hipotekë përpara datës së konstatimit të paligjshmërisë së ndërtimit. Ndërkohë që, në rast se pronari i truallit apo persoant e tretë nuk duan të ushtrojnë të drejtën e parablerjes apo nuk përgjigjen brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit, e drejta e blerjes së objektit të konfiskuar i kalon ndërtuesit të objektit. Programi i shitjes parashikon edhe një tjetër formë, që është shitja nëpërmjet ankandit publik, që kryhet në rast se edhe ndërtuesi nuk shpreh interes për blerje. Ndërkaq, 2 programe të tjerë, që parashikon vendimi i qeverisë kanë në fokus zhvillimin e objekteve të konsifkuara, por ndryshojnë nga tipologjia e truallit ku janë ndërtuar e më konkretisht nëse janë truall shtet apo truall privat.

Sa i takon programit të katërt, ai parashikon administrimin e objekteve të përfunduara, duke specifikuar se këto objekte mund të shkojnë për qëllime të nevojës së strehimit social apo për interes publik. Projektligji i miratuar përmban edhe një seksion të veçantë, që parashikon procedurë të përshpejtuar dhe lehtësuar për përfundimin e punimeve të objekteve të konfiskuar dhe zhvillimin e tyre.