AKTUALITET, 19 Prill 2024, 14:26

Anketa, 65% e mësuesve në arsimin 9-vjeçar nuk përdorin TIK në procesin mësimor

Anketa, 65% e mësuesve në arsimin 9-vjeçar nuk përdorin

Një anketë në 43 shkolla të arsimit fillor dhe bazë, që bëjnë pjesë në Programin “EU4Schools”, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga PNUD në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë tregoi se ka mangësi të fortë në procesin e mësimdhënies për lëndët që kanë të bëjnë me teknologjinë.

Numri i përgjithshëm i mësuesve të përfshirë në këtë studim është 785 dhe nga këto vetëm 20% nuk kanë përdorur asnjë teknologjinë digjitale, ndërsa 44% e tyre pohuan të jenë anëtarë të rrjeteve sociale dhe ky fakt mund të përdoret për të promovuar mësimdhënien digjitale dhe të mësuarit.

Në të njëjtin nivel përqindje janë edhe mësuesit që përdorin internetin gjerësisht dhe me kompetencë dhe akoma më e lartë është përqindja e mësuesve (57%) që janë të gatshëm të provojnë aplikacione, programe dhe burime të reja. Por 65% e kampionit pranuan se nuk përdorin teknologjinë edhe pse kurrikula mësimore lejon integrimin e teknologjisë në procesin mësimor.

Rezultatet e anketës tregojnë se ka një nevojë të domosdoshme dhe evidente nevojën për trajnime që kanë lidhje me kompetencat digjitale të mësuesve dhe t’i zhvillojë ato më tej në ato shkolla.

Mësuesit kane dhënë përgjigje kontradiktore në anketë dhe ky është tregues se ata duhet të kuptojnë më mirë konceptet dhe përdorimin e teknologjitë për qëllime mësimore.

PNUD rekomandon se referuar grup-moshës së mësuesve, mësuesit e rinj duhet të trajnohen për të ofruar ndihmë për mësuesit që nuk kanë përvoja në programe digjitale.

Mungesa e përvojës përbën një sfidë kur adresimi i nevojave të mësuesve drejt edukimit digjital. Ekspertet vërejnë se duhet të merret në konsideratë mësimi i realizuar ose në distancë ose në mënyrë digjitale. Modulet e trajnimit duhet të fokusohen edhe tek mësuesit e shkollave fillore.

Fusha e mësimdhënies dhe mësim-nxënies do të jetë më sfiduese për trajnimin që të inicioje një ndryshim kulturor edhe në lidhje me metodat hibride të mësimdhënies dhe të nxënit.

PNUD referon se modulet e trajnimit duhet ta bëjnë të qartë se shikimi i videos nuk është një kompetencë digjitale, por krijimi i një videoje për ilustrim, duke përfshirë telefonat celularë, dhe postimin e tyre në internet

Gjithashtu, trajnimi në fushën e teknologjisë është i nevojshëm për nxënësit pasi ato do të nxisin mësimin e pavarur dhe do të transferojnë njohuritë teknologjike./Monitor