AKTUALITET, 2 Prill 2024, 16:47

ERRU: Problemet e ujësjellësve gjatë bashkimit, nga borxhet te stafi e llogaritë e bllokuara

ERRU: Problemet e ujësjellësve gjatë bashkimit, nga borxhet te

Reforma e agregimit apo bashkimit të ujësjellësve për të krijuar ndërmarrje më të mëdha dhe më eficiente duket se në praktikë ka rezultuar më problematike sesa dukej në letra.

Enti Rregullator i Ujit (ERRU) ka pranuar se deri më tani janë bashkuar shumica e ndërmarrjeve dhe se mbetet Tirana, Kamza dhe Vora për të përmbyllur këtë cikël.

Këto të fundit kanë ende aspekte teknike të pazgjidhura. Por sipas ERRU, ekspertët e pavarur kanë hasur në terren probleme reale me të gjitha ndërmarrjet e ujësjellësve, që janë përfshirë në reformën e agregimit. Këto të fundit nisin nga më të thjeshtat siç është mungesa e stafit të kualifikuar deri tek ato më komplekse.

“Riorganizimi i sektorit UK është një proces kompleks i cili ka shfaqur shumë sfida dhe të panjohura në terren gjatë implementimit të tij për realizimin me sukses të reformës.

Në këtë kontekst, shoqëritë e reja të krijuara u përballën me një sërë problematikash në drejtim të menaxhimit, operimit, të situatës financiare të shoqërive UK ekzistuese, të cilat u vunë re gjatë auditimit të tyre nga ekspertët e pavarur dhe drejtuesit e shoqërive UK Rajonale” thuhet në raportin vjetor të ERRU për vitin 2023.

Por cilat janë në fakt këto problematika. Enti i ka përmbledhur në pesë pika.

–     Mosrakordimi i detyrimeve të prapambetura si rezultat i marrëveshjeve dhe detyrimeve kontraktuale me institucionet financiare kombëtare dhe ndërkombëtare dhe kompanitë kontraktuese për të cilat shoqëritë rajonale të krijuara janë të detyruara t’i respektojnë.

–     Mosrakordimi i numrit të klientëve debitorë në sistem me ato të pasqyruara në bilancet financiare nga UK ekzistuese.

–      Mungesa e stafeve të kualifikuara në pozicionet kyçe të shoqërive.

–     Mungesë e operimit normal të shoqërisë në disa raste si rezultat i bllokimit të llogarive bankare nga detyrimet e prapambetura të cilat ju ngarkuan shoqërisë së re rajonale.

–     Në përgjithësi, mungesë të dokumentacioneve të rregullta që duhet të dispononin shoqëritë UK ekzistuese

Enti vëren gjithashtu se unifikimi tarifor drejt së cilës po shkojnë ndërmarrjet për ta bërë edhe menaxhimin më të thjeshtë duket se nuk është i mundur kudo, të paktën për momentin

“Për disa shoqëri rajonale të formuara, Durrësi, Korça, etj, unifikimi tarifor duket i parakohshëm për tu realizuar për shkak të diferencave të mëdha ndërmjet tarifave të mbartura nga njëra zonë në tjetrën, si për shkak të kostove të veprimtarisë edhe të cilësisë së shërbimit.

Nëse unifikohen menjëherë tarifat në shoqëri të tilla, praktika ka treguar se nga rritja e menjëhershme e në mënyrë të konsiderueshme e tarifave, shoqëria ndeshet me një rezistencë nga ana e konsumatorëve duke mos paguar faturat e shërbimeve. Pra, si rezultat ulet norma e arkëtimit dhe aftësia likuiduese e shoqërisë, si dhe të treguesve financiarë në përgjithësi” vlerëson ERRU./Monitor